หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.)

ข้อมูล : หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.) คลิก
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์

          Asst. Prof. Dr.Sujitra Lertsem Boonyanant

          ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.ด. : ภาษาศาสตร์

          ศศ.ม. : ญี่ปุ่นศึกษา

          ศศ.บ. : ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

          ศศ.บ. : ภาษาญี่ปุ่น (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม

          Assoc. Prof. Dr.Natthira Tuptim

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          Ph.D. : Language and Societies Course

          M.A. : Languages and Societies Course

          ศศ.บ. : ภาษาอังกฤษ


ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี

          Miss Penporn Kaewfoongrungsi

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          อ.ม. : ภาษาญี่ปุ่น

          ศศ.บ. : ภาษาญี่ปุ่น (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล

          Miss Kanokrat Pilaphon

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.ม. : ภาษาญี่ปุ่น 

          ศศ.บ. : ภาษาญี่ปุ่น (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า

          Mr.Torsak Romsomsa

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.บ. : ภาษาญี่ปุ่น

          

          Mr. Takeshi Ando

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          Mr. Yasuhiko Zuzuki

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          Miss Yoshiko Watanabe

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          Miss. Yoshiko Yamada

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา