หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)

ข้อมูล : หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ           อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ
          Dr.Virote Trakoolphitakkit
          ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
          Ph.D. : Chinese Language Philology
         M.A. : Chinese Language Philology
          ค.บ. : ภาษาจีน
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง

          Dr.Suthanya Panthong

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          Ph.D. : Linguistic and Applied

          M.A. : Chinese Philology

          ศศ.บ. : ภาษาจีน

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์ ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ

          Dr.Panas Mattayasuwan

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          Ph.D. : Applied Linguistics

          M.A. : International Economics and Trade (Chinese)

          B.B.A. : Business Management

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์ ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์

          Dr.Wasin Suksomboonwong

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          Ph.D. : Linguistics and Applied Linguistics

          M.A. : Teaching Chinese to Speakers of Other languages

          ศศ.บ. : ภาษาจีน

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ

          Miss Hatairat Mattayasuwan

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          M.A. : Master of teaching Chinese speakers of other Language

          ศศ.บ. : ภาษาจีน

          Miss Xiaotong Li

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          Miss Rui Han

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          Miss Zhihui Sun

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา