หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)

ข้อมูล : หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) คลิก
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ           อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ
          Dr.Virote Trakoolphitakkit
          ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
          Ph.D. : Chinese Language Philology
         M.A. : Chinese Language Philology
          ค.บ. : ภาษาจีน
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง

          Dr.Suthanya Panthong

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          Ph.D. : Linguistic and Applied

          M.A. : Chinese Philology

          ศศ.บ. : ภาษาจีน


ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์ดุจรวี กรรมถัน

          Miss Dutrawee Kammathan

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          M.A. : การบริหารและจัดการองค์กร

          ศศ.บ. : ภาษาจีนธุรกิจ

          Miss Zhihui Sun

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          Mr. Kim Tae Han Hyung

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          Mr. Xincheng Han

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          Miss Xiang Runan

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา