หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล (ศป.บ.)

ข้อมูล : หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล (ศศ.บ.) คลิก
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร

          Asst. Prof. Dr.Kamontam Kuabutr

          ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

          ปร.ด. : ดนตรี

          ศศ.ม. : ดนตรี

         ศป.บ. : ดุริยางคศาสตร์

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา เอี่ยมสอาด
          Asst. Prof. Pathama Eamsa-ard
          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
          ศศ.ม. : วัฒนธรรมศึกษาแขนงวัฒนธรรมการดนตรี
          ค.บ. : ดนตรีศึกษา
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์ ดร.วรารัตน์ วริรักษ์

          Dr. Wararat Warirak

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          Ph.D. : Music

          ศศ.ม. : ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา

          ศศ.บ. : ศิลปะการละคร

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ มณีวัลย์

          Asst. Prof. Jutarat Maneewan

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ดศ.ม. : ดนตรี

          ศศ.บ. : การแสดงเปียโน

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์ ดร.ศุภชัย ธีระกุล

          Dr. Supachai Teerakul

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ปร.ด. : ดุริยางคศิลป์

          ศป.ม. : ดุริยางคศิลป์

          ค.บ. : ดนตรีศึกษา

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศจรัส ดือขุนทด

          Asst. Prof. Yosjarus Duekuntod

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ศป.ม. : มานุษยดุริยางควิทยา

          ค.บ. : ดนตรีสากล

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์นพดล พันธฺุ์เพ็ชร์

          Mr.Nopphadon Phanphet

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.ม. : วิทยาการดนตรีและนาฎศิลป์ 

          ค.บ. : ดนตรีศึกษา

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

          อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง

          Mr.Wanlop Ngamkokklang

          อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา

          ศศ.ม. : วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์

          ศป.บ. : ดุริยางคศาสตร์