Features

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอศรีสำโรง

ม.ค. 10 2563

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน ณ ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับความร่วมมือจาก นายอำเภอ ปลัด และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลด้านต่างๆ อาทิ ด้านสังคม การศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของชุมชน ซึ่งคณะดำเนินงานได้รวบรวม และจะจัดทำเป็นโครงการในการพัฒนาชุมชนตามโครงการยุทธศาสตร์ ของคณะมนุษยศาสตร์ฯต่อไป

link ภาพบรรยากาศ Click!!

Read 767 times