Features

โครงการอบรมเตรียมความพร้อม เพื่อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

พ.ย. 16 2562

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม เพื่อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงความสามารถด้านภาษาจีนของตนเอง และเป็นการฝึกฝนทักษะทางภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลสอบที่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละระดับ สามารถนำไปใช้ในเงื่อนไขการทำงาน หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อีกด้วย

link ภาพบรรยากาศ Click!!

Read 4481 times