Features

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ เพื่อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC)

ต.ค. 18 2562

เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบวัดระดับ โดยมี อาจารย์ธารีรัตน์ สุนิพันธ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการอบรมแบ่งออกเป็น 2 วัน โดยวันที่ 4 ตุลาคม เป็นการทดสอบความรู้ก่อนการอบรม และการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับ และในวันที่ 5 ตุลาคม ได้เชิญกรรมการจากศูนย์สอบ มาทดสอบ เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และเพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยโครงการในครั้งนี้ มีนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 180 คน

link ภาพบรรยากาศ Click!!

Read 615 times