Features

เชิญชวนคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร

ม.ค. 01 2513

เชิญชวนคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตั้งแต่เวลา 08.55 - 09.10 น. (สแตน2) ณ  หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

 #ครั้งหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจของบัณฑิต

Read 343 times