Features

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEIC

ม.ค. 01 2513

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEIC

กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สนามสอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

****สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 (ตามเวลาราชการ)****

ค่าสมัครสอบ นักศึกษามหาวิทยาลัย มรพส. 1,200 บาท บุคลากรมหาวิทยาลัย 1,400 บาท บุคคลภายนอก 1,800 บาท

 

หลักฐานที่ใช้ในการสอบ หลักฐานที่ผู้เข้าสอบต้องใช้ยื่นในวันสอบเพื่อแสดงตัวก่อนเข้าห้องสอบ ได้แก่
1.ผู้สอบในนามนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอื่นๆ ตลอดจนบุคคลที่วไป *บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
2.ผู้สอบในนามคณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯที่จัดสอบ *บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ *บัตรประจำตัวคณาจารย์ หรือบุคลากรของสถาบันตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
3.ผู้สอบในนามนิสิตนักศึกษาของสถาบันฯที่ทำการจัดสอบ *บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ บัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษาตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ

สนใจสอบถามรายละเอียด สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรพส. โทร 055-267087 หรือ 087-5711362 คุณพลอย สุภาวดี

ดาวโหลดใบสมัคร คลิก

Read 141 times