Print this page

โครงการกาจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยษศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวข้อ "มนุษยศาสตร์ฯ กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น "

มี.ค. 14 2561

โครงการกาจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยษศาสตร์และสังคมศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "มนุษยศาสตร์ฯ กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น "

กำหนดการ

12.00 - 12.55 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมโครงการ/รับประทานอาหารกลางวัน
12.55 - 13.00 น. พิธีเปิดโครงการ
13.00 - 15.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ“มนุษยศาสตร์ฯกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” โดย

ผศ.ดร.ชุลีรัตน์  จันทร์เชื้อ

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์  วิริยะสุมน

ผศ.วาลิกา  โพธิ์หิรัญ

15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.00 น. ตอบข้อซักถาม
16.00 น.   ปิดโครงการ

 

 

Read 653 times