Features

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลในยุคศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ "การออกแบบกระบวนการคิด"

มี.ค. 12 2561

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลในยุคศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ "การออกแบบกระบวนการคิด"

ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กำหนดการ

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น.

พิธีเปิดโครงการ
     
กล่าวรายงานโดย             รองคณะบคีฝ่ายวิชาการและวิจัย
     กล่าวเปิดโครงการโดย       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

09.00 - 12.00 น.  อบรมเชีงปฏิบัติการ 
     "โครงพัฒนาการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลในยุคศตวรรษที่ 21" ในหัวข้อ "การออกแบบกระบวนการคิด"
      โดยทีมวิทยากร จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
       1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฏางค์ พลนอก ผู้อำนวยการอุทยานวิทศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง
       2. นายสรรทราย สุทธินนท์
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น.  "กิจกรรมกลุ่ม : การออกแบบกระบวนการคิด"
      โดยทีมวิทยากร จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
       1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฏางค์ พลนอก ผู้อำนวยการอุทยานวิทศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง
       2. นายสรรทราย สุทธินนท์
14.45- 15.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยนความรู้ และตอบข้อสงสัย
กล่าวขอบคุณวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการและกล่าวปิดการอบรม
   

 

Read 485 times