Features

 

สรุปจำนวนผู้สมัครนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4  (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2564

(ระหว่างเปิดรับสมัคร ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2564 : ข้อมูล ณ 2 มิถุนายน 2564)