Features

 

สรุปจำนวนผู้สมัครนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2564

(ข้อมูล ณ 19 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น.)