Features

หนังสือคู่มือสมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).11/ว 52

แบบฟอร์มโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน(26ม.ค.61)

แบบฟอร์มการคิดภาระงาน(26ม.ค.61)

แบบฟอร์มการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ(26ม.ค.61)

IDP สายวิชาการ

IDP สายสนับสนุน

แบบสรุปการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนและประเมินผลการสอน

แบบฟอร์มการเสนอขอจัดตั้งส่วนงานภายในระดับคณะ/สำนักหรือเทียบเท่า ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

รายชื่อและสถิติบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พฤษภาคม 2561)

เอกสารคุณเสถียร

เอกสารโครงการอบรมตัวชี้วัดบุคลากรสายสนับสนุน

แบบแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม

แบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) ลูกจ้างประจำ

แบบฟอร์มขอแบบประเมินสถานะทางการเงิน

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

แบบฟอร์มขอบุคลากรดีเด่น

ใบสมัครสมาชิก/ไม่สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ใบสมัครแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หนังสือยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักค่าจ้างเพื่อจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แบบฟอร์มการใส่ชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

แบบฟอร์ม แบบเสนอข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและภาระงานที่กำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

บันทึกขอเพิ่มวุฒิการศึกษา , ขอปรับวุฒิ (ปรับใหม่ เริ่มใช้29ส.ค.60เป็นต้นไป)

ระเบียบสำนักนายรัฐมนตร๊ว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ.2555และฟอร์มการลาของข้าราชการ

แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ)

ขออนุญาตเบิกค่าปฏิบัติงานภาค กศ.ป.ป.เสาร์-อาทิตย์ (ใหม่ เริ่มใช้ 1 ก.ค. 60 เป็นต้นไป)

แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

<เอกสารอบรมโครงการจัดทำคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าฯ(ใบงาน)

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงานเพื่อการปฏิบัติงาน

คำขอมีบัตรประจำตัวสำหรับ ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ

แบบรายงานตัวเปลี่ยนตำแหน่ง

บันทึกขอเปลี่ยนแปลง ก.พ.7

คำขอมีบัตรประจำตัวอาจารย์ประจำตามสัญญา เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พนักงานสายบริหาร

คำขอบัตรพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย

ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเวรรักษาการณ์