Features

ขออนุญาตลาพักผ่อนไปต่างประเทศ (สำหรับคณะ)

ขออนุญาตกลับเข้าปฏิบัติราชการกรณีลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

ขออนุญาตลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

ขออนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ใน-ต่างประเทศ)

หนังสือขออนุญาตลาพักผ่อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สังกัดสำนักงานอธิการบดี

ขออนุญาตลาออกจากราชการ

ฟอร์มบัญชีลงเวลาฯ (มาสาย ไม่เข้า ไม่ออก กลับก่อน)

ขออนุญาตลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว สนอ.

หนังสือขออนุญาตไปช่วยราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมการศึกษา

ขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

ขออนุญาตลาอุปสมบท

ขออนุญาตลาพักผ่อนไปต่างประเทศ

แบบใบขอยกเลิกวันลา