Features

คำร้องขอรักษาสภาพ, คำร้องขอคืนสภาพ

คำร้องขอถอนรายวิชา ปรับปรุง 12 มิ.ย. 57

คำร้องขอเทียบรายวิชาเพื่อยกเว้นการเรียน

คำร้องขอโอนผลการเรียน>

คำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับหมู่เรียนอื่น

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ (กรณีไม่มีรายวิชาเปิดเรียนในภาคการศึกษานี้)

คำร้องทั่วไป

คำร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาหลังกำหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาแบบแบ่งจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แบบใบลาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำร้องขอจบการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่จะจบในภาคการศึกษานี้)

คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

คำร้องขอใบรับรอง

คำร้องขอคำอธิบายรายวิชาเรียน

คำร้องขอลาออก

คำร้องขอสิทธิ์สอบปลายภาค (มีเวลาเรียน 60% - 80%)

คำร้องขอสอบปลายภาค (กรณีขาดสอบปลายภาคการศึกษา)

คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

คำร้องขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร

คำร้องขอย้ายสาขาวิชา ปรับปรุง 12 มิ.ย. 57