ระบบสาระสนเทศเพื่องานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

    ประจำปี 2561

    - ด้านการวิจัย
       มนุษยศาสตร์กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
    - ด้านการผลิตบัณฑิต
      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร