Features

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาดนตรีสากล

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปีที่ 1 อาจารย์นพดล พันธุ์เพ็ชร์
2 การพัฒนาทักษะการอ่านโน๊ตสากลเพื่อส่งผลต่อการเรียนรายวิชาการฟัง การอ่านและเขียนโน๊ตสากล อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง

 สาขาวิชาภาษาไทย

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 คนในนิทาน : ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในมุมมองการวิจารณ์เชิงนิเวศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
2 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในชื่อโรค ในระบบการแพทย์พื้นบ้าน 4 ภูมิภาคของไทย อาจารย์ ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยม
3 ศุภนิมิตและอาเพศในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก
4 อุปกิเลสในนิทานพื้นบ้านภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ
5 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ตำรายาวัดใหม่พรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ภัครพล แสงเงิน

สาขาวิชาภาษาจีน

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 การแปลคำกริยาที่มีความหมายโดยรองในภาษาจีน อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง
2 การศึกษาการแปลคำอุปลักษณ์รสชาติของอาหารในภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์
และอาจารย์หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 ลักษณะการปรากฎร่วมของคำกริยาหลายความหมายและคำกริยาความหมายคล้าย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 การใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกประสบการ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ
2 การศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ปทุมพร บุญชุม
3 การศึกษาข้อผิดพลาดการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพื่อการสื่อสารความหมายอย่างเป็นสากลนานาชาติของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ อาจารย์นันทภัค ประทีปแก้ว

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 การศึกษาการใช้คำปรากฎร่วม (Collocation) ในงานเขียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารย์ทิศากร ไชยมงคง

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 การศึกษาลวดลายในงานเครื่องปั้นดินเผาอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.ณริศรา  พฤกษะวัน

 

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ปีการศึกษา 2560

 

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2560 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2560)

ลำดับชื่อบทความวิจัยเจ้าของบทความวิจัยสาขาวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ชื่อวารสารหรือแหล่งที่เผยแพร่ปีที่เผยแพร่
/เล่มที่
1 การศึกษาคุณค่าของภูมินามในตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย คลิกเพื่อดูบทความ ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ ภาษาไทย วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560, ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
2 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง "น้ำเล่นไฟ" และ "แผ่นดินหัวใจ" (กัลยารัตน์ ต๊ะปาและวุฒิเกียรติ แอบเรือง) คลิกเพื่อดูบทความ (หน้า 2375-2385) อาจารย์รัตนาวดี ปาแปง ภาษาไทย รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 7 วันที่ 26-27 ม.ค. 60
3 Japanese Instructional Package for Developing Sport Tourism Staff (Caddies) คลิกเพื่อดูบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม ภาษาญี่ปุ่น วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่10 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.60)
4 การศึกษาผลการใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านตีความและการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คลิกเพื่อดูบทความ (หน้า 2792-2802) ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ ภาษาไทย รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 7 วันที่ 25-26 ม.ค. 61
5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารโดยการใช้การสอนแบบ e-Learning อาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร ภาษาฝรั่งเศส รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ท้องถิ่นภิวัตน์" ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ส.ค. 60
6 การศึกษาความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมการบริโภคในจังหวัดพิษณุโลกกับวัฒนธรรมการบริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียน คลิกเพื่อดูบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
อาจารย์กฤษณา ชาญณรงค์
อาจารย์เมศิณี ภัทรมุทธา
อาจารย์ปฐมพงษ์ สุขเล็ก
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน
ภาษาญี่ปุ่น
และภาษาไทย
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.60)
7 คติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปาริส คลิกเพื่อดูบทความ (หน้า 125-135) อาจารย์ภัครพล แสงเงิน ภาษาไทย วารสารรมยสาร คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2 พ.ค.-ส.ค.60)
8 การดำเนินงานห้องสมุดเพื่อสนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องประเทศไทย 4.0 คลิกเพื่อดูบทความ ผศ.ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ บรรณารักษศาสตร์ วารสารอินฟอร์เมชั่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.60)
9 ราชธรรมในจามเทวีวงศ์: ความสัมพันธ์กับการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระอินทร์ คลิกเพื่อดูบทความ อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง ภาษาไทย วารสารไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.60)
10 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช: แง่คิดจาก "วีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี" คลิกเพื่อดูบทความ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ ภาษาไทย วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.61)

 

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2560 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2560)

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2559 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2559)

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2558 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2558)

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2557 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2557)

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2556 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2556)

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2555 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2555)