Features

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาดนตรีสากล

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปีที่ 1 อาจารย์นพดล พันธุ์เพ็ชร์
2 การพัฒนาทักษะการอ่านโน๊ตสากลเพื่อส่งผลต่อการเรียนรายวิชาการฟัง การอ่านและเขียนโน๊ตสากล อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง

 สาขาวิชาภาษาไทย

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 คนในนิทาน : ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในมุมมองการวิจารณ์เชิงนิเวศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
2 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในชื่อโรค ในระบบการแพทย์พื้นบ้าน 4 ภูมิภาคของไทย อาจารย์ ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยม
3 ศุภนิมิตและอาเพศในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก
4 อุปกิเลสในนิทานพื้นบ้านภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ
5 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ตำรายาวัดใหม่พรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ภัครพล แสงเงิน

สาขาวิชาภาษาจีน

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 การแปลคำกริยาที่มีความหมายโดยรองในภาษาจีน อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง
2 การศึกษาการแปลคำอุปลักษณ์รสชาติของอาหารในภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์
และอาจารย์หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 ลักษณะการปรากฎร่วมของคำกริยาหลายความหมายและคำกริยาความหมายคล้าย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 การใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกประสบการ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ
2 การศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ปทุมพร บุญชุม
3 การศึกษาข้อผิดพลาดการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพื่อการสื่อสารความหมายอย่างเป็นสากลนานาชาติของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ อาจารย์นันทภัค ประทีปแก้ว

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 การศึกษาการใช้คำปรากฎร่วม (Collocation) ในงานเขียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารย์ทิศากร ไชยมงคง

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 การศึกษาลวดลายในงานเครื่องปั้นดินเผาอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.ณริศรา  พฤกษะวัน

 

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ปีการศึกษา 2560

 

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2561 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2561)

ลำดับชื่อบทความวิจัยเจ้าของบทความวิจัยสาขาวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ชื่อวารสารหรือแหล่งที่เผยแพร่ปีที่เผยแพร่
/เล่มที่
1 การศึกษาผลการใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านตีความและการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 7 วันที่ 25-26 ม.ค. 61
2 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช: แง่คิดจาก "วีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี" ดร.สุกัญญาโสภี  ใจกล่ำ ภาษาไทย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.61)
3 บทบาทหน้าที่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชน ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.ขวัญชนก   นัยจรัญ ภาษาไทย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.61)
4 การวิเคราะห์ความถูกต้องในการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบเองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 และรูปแบบมาร์ก 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.น้อย คันชั่งทอง บรรณารักษ์ฯ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารบรรณศาสตร์ มศว. ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2561)
5 การใช้คำในข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษ รศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
อ.พัทชา บุญยะรัตน์
อ.วิสิฏฐา แรงเขตรการ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารครุพิบูล ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2561)
6 รากนครา: การศึกษาโดยใช้แนวทางการวิจารณ์เชิงนิเวศ ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ ภาษาไทย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ปีที่ 37 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.2561)
7 การศึกษาความสามารถในการใช้คำพ้องของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์ ภาษาญี่ปุ่น บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
8 การวิเคราะห์โครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษประเภทข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (ผาณิตา เชิดเชื้อ) อ.ณัฐกานต์ เส็งชื่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
9 การศึกษาคำเหมือนที่ปรากฏในข่าวธุรกิจระหว่างหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (ปรัชญาภรณ์ บรรเทา) อ.ณัฐกานต์ เส็งชื่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
10 การวิเคราะห์โครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์เอดะเนชั่น(จริยา ยั่งยืน) อ.ณัฐกานต์ เส็งชื่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
11 การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเรื่อง ลูกอีสานของคำพูน บุญทวี(จริยา คุ้มมา  ณัฐพล วงศ์คงคำ) อ.ภัครพล แสงเงิน ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
12 ตำนานพระยาโคตรบองในความทรงจำของชาวพิจิตร: กรณีศึกษาตำบลเมืองเก่าและตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (กุลภัทรา รุ่งเจริญ  บุษราพร อินทรักษา  แทนทัย บำรุงชล  ศศิธร ยอดนุ่ม  อุทุมทอง นวลป้อง) อ.ภัครพล แสงเงิน ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
13 การวิเคราะห์หลักทิศ 6 จากพฤติกรรมของตัวละครใน เรื่องสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) (ธราธร เกิดใหม่  ศราวุฒิ ทรัพย์นาคี) อ.ภัครพล แสงเงิน ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
14 การวิเคราะห์โครงสร้างนามานุประโยค(Noun Clause) ในหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่องปริศนาหญิงชุดขาว(The Woman in White) (คณานนท์ เสือไว  เพชรรัตน์ เมืองทา) อ.อธิษฐาน งามกิจวัตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
15 การศึกษาคำยืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์ ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 31 ส.ค. 2561
16 การวิเคราะห์คำที่มักเขียนวรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์ ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
17 การใช้คำเรียกขานในภาษาหล่ม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์ ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
18 ภาพสะท้อนค่านิยมในบทเพลงของณัฐวุฒิ ศรีหมอก(กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
19 บทบาทของพิธีศพ: กรณีศึกษาพิธีศพจากตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
20 การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อต่อศาลปู่ตาและศาลน้ำคำ: กรณีศึกษาตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น อ.ภัครพล แสงเงิน ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
21 การวิเคราะห์โครงสร้างกรรมวาจก ในหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว อ.อธิษฐาน งามกิจวัตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
22 การวิเคราะห์การใช้คำอุทานภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนเรื่องบ้านนี้ต้องมีเหมียว ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน ภาษาญี่ปุ่น บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
23 การศึกษาความหมายและประเภทของคำเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์ ภาษาญี่ปุ่น บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
24 การศึกษาการใช้สำนวนการกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่นจากอนิเมะ อ.ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า ภาษาญี่ปุ่น บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
25 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.กนกรัตน์  ปิลาผล ภาษาญี่ปุ่น บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
26 การศึกษาความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น อ.กนกรัตน์ ปิลาผล ภาษาญี่ปุ่น บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
27 การศึกษาความเข้าใจและความสามารถในการใช้คำกริยานุเคราะห์รูป You ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม Aj. Kaori  Morimoto ภาษาญี่ปุ่น บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
28 การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้คำกริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.ดร.สุธัญญา  ปานทอง ภาษาจีน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
29 การวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมในนิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 อ.ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยม ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
30 หม้อในมิติทางวัฒนธรรมไทย: การศึกษาจากวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ อ.ดร.ปฐมพงษ์  สุขเล็ก ภาษาไทย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.61)

 

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2560 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2560)

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2559 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2559)

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2558 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2558)

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2557 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2557)

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2556 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2556)

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2555 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2555)