Features

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาดนตรีสากล

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตแบบฉับพลันของนักศึกษาสาขาดนตรีสากล กลุ่มทักษะเครื่องสายดีด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 การศึกษาความถูกต้องของการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 และรูปแบบมาร์กของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการทำรายการสิบค้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง
2 การศึกษาสภาพและการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง
3 ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุดระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์
4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการยืมคืนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์
5 การศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ซื่ออุทิศกุล
6 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ซื่ออุทิศกุล
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียนคณะครุศาสตร์ในการเข้าใช้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง
8 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมุมอินเทอร์เน็ตโซน สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง

 สาขาวิชาภาษาไทย

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 อุปมาพจน์ที่ปรากฎในนิทานชาดก อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ติดชัย
2 การวิเคราะห์ปัญหาการเขียนคำผิดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ
3 การวิเคราะห์ปัญหาการเขียนคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์
4 การศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์บางแก้วในจังหวัดพิษณุโลก  
5 ผ้าทอจังหวัดพิษณุโลก : การวิเคราะห์ความหมายและความเชื่อเพื่อเพิ่มคุณค่าของผลผลิตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์

สาขาวิชาภาษาจีน

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 ทักษะในการอ่านคำหลากเสียงภาษาจีนของนักศึกษาไทย อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 การปรากฎร่วมกันของคำในภาษาญี่ปุ่น:กรณีศึกษาจากคำนาม รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
2 ปัญหาในการเรียนรู้ไวยากรณ์ชั้นต้นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์
3 ความสามารถในการแปรความหมายระดับข้อความของแอพพลิเคชั่น Google Translate ระบบ Neural Machine Translation ในการพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาการแปลภาษาญี่ปุ่น รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 การศึกษาลักษณะโครงสร้างข่าวพาดหัวและการใช้คำในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิม (หนังสือพิมพ์กระดาษ) กับหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ อาจารย์พัทชา บุญยะรัตน์
2 การประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ อาจารย์พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ลำดับชื่อผลงานวิจัยผู้รับทุน
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น
และอาจารย์สิรินญา ศรีชมภู
2 วิเคราะห์ความถี่คำกริยาวิเศษณ์ ในส่วนการอ่านของหนังสือ TOEIC อาจารย์นิภาวรรณ นวาวัตน์
และอาจารย์อธิษฐาน งามกิจวัตร

 

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2560 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2560)

ลำดับชื่อบทความวิจัยเจ้าของบทความวิจัยสาขาวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ชื่อวารสารหรือแหล่งที่เผยแพร่ปีที่เผยแพร่
/เล่มที่
1 การศึกษาคุณค่าของภูมินามในตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย คลิกเพื่อดูบทความ ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ ภาษาไทย วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560, ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
2 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง "น้ำเล่นไฟ" และ "แผ่นดินหัวใจ" (กัลยารัตน์ ต๊ะปาและวุฒิเกียรติ แอบเรือง) คลิกเพื่อดูบทความ (หน้า 2375-2385) อาจารย์รัตนาวดี ปาแปง ภาษาไทย รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 7 วันที่ 26-27 ม.ค. 60
3 Japanese Instructional Package for Developing Sport Tourism Staff (Caddies) คลิกเพื่อดูบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม ภาษาญี่ปุ่น วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่10 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.60)
4 การศึกษาผลการใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านตีความและการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คลิกเพื่อดูบทความ (หน้า 2792-2802) ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ ภาษาไทย รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 7 วันที่ 25-26 ม.ค. 61
5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารโดยการใช้การสอนแบบ e-Learning อาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร ภาษาฝรั่งเศส รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ท้องถิ่นภิวัตน์" ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ส.ค. 60
6 การศึกษาความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมการบริโภคในจังหวัดพิษณุโลกกับวัฒนธรรมการบริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียน คลิกเพื่อดูบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
อาจารย์กฤษณา ชาญณรงค์
อาจารย์เมศิณี ภัทรมุทธา
อาจารย์ปฐมพงษ์ สุขเล็ก
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน
ภาษาญี่ปุ่น
และภาษาไทย
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.60)
7 คติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปาริส คลิกเพื่อดูบทความ (หน้า 125-135) อาจารย์ภัครพล แสงเงิน ภาษาไทย วารสารรมยสาร คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2 พ.ค.-ส.ค.60)
8 การดำเนินงานห้องสมุดเพื่อสนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องประเทศไทย 4.0 คลิกเพื่อดูบทความ ผศ.ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ บรรณารักษศาสตร์ วารสารอินฟอร์เมชั่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.60)
9 ราชธรรมในจามเทวีวงศ์: ความสัมพันธ์กับการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระอินทร์ คลิกเพื่อดูบทความ อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง ภาษาไทย วารสารไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.60)
10 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช: แง่คิดจาก "วีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี" คลิกเพื่อดูบทความ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ ภาษาไทย วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.61)

 

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2559 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2559)

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2558 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2558)

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2557 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2557)

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2556 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2556)

ผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีปฏิทิน พ.ศ.2555 (1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2555)