Features

วารสารเพื่อการสืบค้น

 

บทความวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.60

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25
ฉบับที่ 48 พ.ค.-ส.ค. 2560

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วารสาร

 

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 10 ต.ค.-ธ.ค. ฉบับที่ 4

 

วารสารคณะอักษรศาสตร์

วารสารนิทรรศการผลงานสะสม
"กลับบ้าน"

 

วารสารบัณฑิตศึกษา

 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา

 

วารสารพิบูลสงคราม
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 61

 

วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.60

 

วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.60

 

วารสารมนษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.61

 

วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.60

 

วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 60

 

วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.60

 

วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.59

 

วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.60

 

วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.60

 

วารสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.60

 

วารสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.60

 

วารสารวิชาการรมยสาร
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.60

 

วารสารวิจัยวัฒนธรรม
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.61

 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26
ฉบับที่ 51 พ.ค.-ส.ค.61

 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26
ฉบับที่ 50 ม.ค.-เม.ย.61

 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี
อยุทยา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.61

 

วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.60

 

วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.60

 

วารสารอินทนิลทักษิณสาร
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.60

 

วารสารศิลปวัฒนธรรม ศิลป์พิบูล
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มี.ค.60-ก.ค.61

 

วารสารศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.59

 

วารสารศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่ 9 ฉลับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.60

 

วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.60

 

วารสารศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.60

 

วารสารศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.60

วารสารศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.61

วารสารสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 12
ฉบับที่ 1 ต.ค.57-ม.ค.58

วารสารสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 เม.ย.-ก.ย.56

วารสารสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 9
ฉบับที่ 2 เม.ย.-ก.ย.55

วารสารอักษราพิบูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ฉบับที่ 3 ประจำปี 2560

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
ศรีพิบูลฯ ปีที่ 7 ฉบับที่ 23
ก.ค.-ก.ย.60

วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.60

วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.59

จดหมายข่าว สารไทยศึกษา
ปีที่ 18 ฉบับที่ 5 ก.ค.-ก.ย.60
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย