งานวิจัยและบทความของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ข้อมูลงานวิจัยและบทความ
- การจัดการความรู้ (KM)
- การจัดทำแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้สู่รายวิชา
- ข้อมูลบริหารงานวิจัย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- รายงานประเมินตัวเองระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดิอน)

- โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ(สกอ.) 
   ประจำปีงบประมาณ 2559

- ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรม(วรรณศิลป/วรรณกรรม/
  ปรัชญาศาสนา/ภาษา/สถาปัตยกรรม/นาฏกรรม/ดนตรี/ทัศนศิลป์) เพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคัด
  เลือก  และได้ร่วมการประชุม"การเขียนข้อเสนอการวิจัย" ฯ
- ดาวน์โหลดเอกสาร การรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2559 หัวข้อในการจัดสรรทุน25หัวข้อสาระสำคัญมี 
  วิสาหกิจชุมชน ขนาดกลาง และขนาดย่อม SME / มนุษยศาสตร์/ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้าง
  ธรรมาภิบาล / ประชาคมอาเซียน / การวิจัยพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ฯลฯ
- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ มี 3 ไฟล์ ==> File1 / File2 / File3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------