บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2562

 

คณะ/สาขา  

 จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (คน)

 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ (%)

 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน (ค่าเฉลี่ย) คิดเฉพาะหลังจบการศึกษาเท่านั้น (บาท)

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
334 
 
77.88
 
14,485 
 
ดนตรีสากล 
 
20 
 
90.91
 
10,140 
 
บรรณรักษศาสตร์ฯ 
 
27 
 
61.54
 
12,466 
 
ภาษาจีน 
 
16
 
93.75
 
23,540 
 
ภาษาญี่ปุ่น 
 
27 
 
85.19
 
15,645 
 
ภาษาไทย 
 
82 
 
82.93
 
12,614 
 
ภาษาอังกฤษ 
 
118 
 
70.42
 
13,415 
 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
44 
 
84.00
 
13,575