เกี่ยวกับคณะ

แบบประเมินความพึงพอใจ

บริการระบบสารสนเทศ

จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562

 ข้อมูลนักศึกษารอบ Portfolio ณ วันที่ 14 ก.พ. 2562
สาขาวิชาจำนวนนักศึกษา
ดนตรีสากล 6
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  -
ภาษาจีน  30
ภาษาญี่ปุ่น  12
ภาษาไทย 22
ภาษาอังกฤษ 27
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 16
รวมทั้งหมด 113

จดหมายข่าวชาวมนุษย์

                 

ปฏิทินกิจกรรม