เกี่ยวกับคณะ

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ

 

บริการระบบสารสนเทศ

จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562

 ข้อมูลนักศึกษารอบ Portfolio ณ วันที่ 14 ก.พ. 2562
สาขาวิชาจำนวนนักศึกษา
ดนตรีสากล 6
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  -
ภาษาจีน  30
ภาษาญี่ปุ่น  12
ภาษาไทย 22
ภาษาอังกฤษ 27
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 16
รวมทั้งหมด 113
 
 ข้อมูลนักศึกษารอบ โควตา ณ วันที่ 4 พ.ค. 2562
สาขาวิชาจำนวนนักศึกษา
ดนตรีสากล 6
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  -
ภาษาจีน  29
ภาษาญี่ปุ่น  9
ภาษาไทย 26
ภาษาอังกฤษ 31
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 22
รวมทั้งหมด 123

จดหมายข่าวชาวมนุษย์

                 

ปฏิทินกิจกรรม