เกี่ยวกับคณะ

แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ.2563

  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (peer reviewer) พ.ศ. 2563 คลิก

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2562

สายตรงคณบดี

 
 

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 
 

บริการระบบสารสนเทศ

แบบประเมินความพึงพอใจ

จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2563

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 

 

สาขาวิชา

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
รับเข้า ณ ที่มีอยู่ รับเข้า ณ ที่มีอยู่ รับเข้า ณ ที่มีอยู่
 ดนตรีสากล  18 18  20  18  32  28 
 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   4 3  2
 ภาษาจีน   80 79  66  59  49  30 
 ภาษาจีนธุรกิจ  15 15 
 ภาษาญี่ปุ่น   45 44 34 25  26  20 
 ภาษาไทย  80 80  74  71  79  76 
 ภาษาอังกฤษ  108 105  93  89  85  75 
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  65 62  50  51  61  53 
 รวมทั้งหมด  415 406  339  315  340  290 
 
ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2563
สาขาวิชา

จำนวนนักศึกษา

รอบ 1

จำนวนนักศึกษา

รอบ 2

จำนวนนักศึกษา

รอบ 3,4

จำนวนนักศึกษา

รอบ 5

จำนวนนักศึกษา

ทั้งหมด

ดนตรีสากล 7 10 1 - 18
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  1 1 - 3 5
ภาษาจีน  46 11 22 1 80
ภาษาจีนธุรกิจ - - - 15 15
ภาษาญี่ปุ่น  22 7 11 5 45
ภาษาไทย 33 19 20 4 76
ภาษาอังกฤษ 41 35 20 11 107
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 28 25 16 1 70
รวมทั้งหมด 178 108 90 40 416
 
ข้อมูลกองบริการการศึกษา ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษา

ปี 1 (2562)

ปี 2 (2561)

ปี 3 (2560)

ปี 4 (2559)

รวม

เกินแผนการเรียน

รวมทั้งสิ้น

ภาคปกติ  334 305 291 272 1,202 183 1,385
ภาค กศ.ป.ป.  56 38 64 66 224 204 428
รวมทั้งหมด 390  343 355 338  1,426  387  1,813 
 หมายเหตุ: จำนวนนักศึกษา ภาคกศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์)
             ปี 2562 เป็นนักศึกษาที่มารายงานตัว

จดหมายข่าวชาวมนุษย์

                 

ปฏิทินกิจกรรม