งานวิจัยและบทความของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ข้อมูลงานวิจัยและบทความ
- การจัดการความรู้ (KM)
- การจัดทำแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้สู่รายวิชา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- รายงานประเมินตัวเองระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดิอน)

- โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ(สกอ.)
   ประจำปีงบประมาณ 2559

- ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรม(วรรณศิลป/วรรณกรรม/
  ปรัชญาศาสนา/ภาษา/สถาปัตยกรรม/นาฏกรรม/ดนตรี/ทัศนศิลป์) เพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคัด
  เลือก  และได้ร่วมการประชุม"การเขียนข้อเสนอการวิจัย" ฯ
- ดาวน์โหลดเอกสาร การรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2559 หัวข้อในการจัดสรรทุน25หัวข้อสาระสำคัญมี
  วิสาหกิจชุมชน ขนาดกลาง และขนาดย่อม SME / มนุษยศาสตร์/ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้าง
  ธรรมาภิบาล / ประชาคมอาเซียน / การวิจัยพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ฯลฯ

- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ มี 3 ไฟล์ ==> File1 / File2 / File3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

การศึกษาความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2015-08-10 00:29:53   [รายละเอียด]

 

ผลสัมฤทธิ์ของการใช้เอกสารประกอบการสอน
2015-08-10 00:27:54   [รายละเอียด]

 

 
 

เอกสาร  1  ถึง  2  จากเอกสารทั้งหมด 2

 
  Copyright©2015 Huso Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.