ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยและงานวิชาการ

ลำดับ
ที่
ชื่อผลงานวิจัย
ผู้วิจัย
สาขาวิชา
1
โครงการศึกษาวิจัย การสร้างความชอบธรรมทางอำนาจผ่าน
ความเชื่้อเรื่องผีของชาวไทยทรงดำพื่นที่บ้านพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

อ.กาตน์ดิศ ศิริสานต์
นิติศาสตร์
2
ประสิทธิผลจากยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และเศรษฐกิจในเขตพื้นที่น้ำท่วมชุมชนบ้านตะโม่ ต.บางระกำ
อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ผศ.ดร.โชติ
บดีรัฐ
รัฐประศาสนศาสตร์
3

ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว
เรื่อง การนำชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สำหรับ
บุคลากรในธุรกิจบรนิการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก

ผศ.ดร.ทรัตน์พร
บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์
ภาษาฝรั่งเศส
4
แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ
อ.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์
การพัฒนาชุมชน
5
รูปการบริหารจัดการแบบมีส่วนรวมเพื่อพัฒนาและสืบทอด
ภูมิปัญญาของชุมชนไทยทรงดำ ต.พันเสา จ.พิษณุโลก

อ.ธัญวรัตน์ คงนุ่น
รัฐประศาสนศาสตร์

 
  Copyright©2015 Huso Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.