ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยและงานวิชาการ

ลำดับ
ที่
ชื่อผลงานวิจัย
ผู้วิจัย
สาขาวิชา
1
โครงการศึกษาวิจัย การสร้างความชอบธรรมทางอำนาจผ่าน
ความเชื่้อเรื่องผีของชาวไทยทรงดำพื่นที่บ้านพันเสา อ.บางระกำ
จ.พิษณุโลก

อ.กาตน์ดิศ ศิริสานต์
นิติศาสตร์
2
"A STUDY OF READING PROBLEMS AND STRATEGIES OF PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY UNDERGRADUATES"
อ.เภทรา สิริสรรพ
ภาษาอังกฤษ
3
การศึกษาวิธีการและประเภทการแปลคำเลียนเสียงธรรมชาติและ
คำบอกอาการหรือสภาพจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย
ผศ.ดร.ณัฏฐิรา
ทับทิม
ภาษาญี่ปุ่น
4
ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อ
ลดข้อพิพาทในสังคม
อ.ณัฐดนัย สุภัทรากุล
นิติศาสตร์
5
การพัฒนาการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โดยใช้ Communicative Approach
อ.ดร.ดิษยา ศุภราชโยธิน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

 
  Copyright©2015 Huso Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.