ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยและงานวิชาการ

ลำดับ
ที่
ชื่อผลงานวิจัย
ผู้วิจัย
สาขาวิชา
1
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบวัดผลประเมินตามสภาพจริงแบบ
รูบริคในวิชาทักษะเครื่องลิ่มนิ้วกด 2ของนักศึกษาสาขา
ศิลปกรรมศาสตร์เอกดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อ.จุฑารัตน์ มณีวัลย์
ดนตรีสากล
2
คุณภาพชีวิตของเกษตรตำบลบ้านกร่างหลังเข้าโครงการ
รับจำนำข้าวของรัฐบาล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
อ.ธัญวรัตน์ คงนุ่น
รัฐประศาสนศาสตร์

 
  Copyright©2015 Huso Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.