ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยและงานวิชาการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย
 
1.เทคนิคการทำงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
2.การละเมิดลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานวิชาการ
3.การยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ และจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
4.แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
5.แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
 

 
  Copyright©2015 Huso Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.