ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยและงานวิชาการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย
1.เทคนิคการทำงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
- โดย ผศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
- โดย ดร.กัมปนาท วงพัฒนพงษ์
- โดย ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
 

 
  Copyright©2015 Huso Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.