ภาษาอังกฤษธุรกิจ(ศศ.บ.)
ภาษาไทย(ศศ.บ.)
ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
ภาษาจีน(ศศ.บ.)
ภาษาญี่ปุ่น(ศศ.บ.)
การพัฒนาชุมชน(ศศ.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
รัฐศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์(ศศ.บ.)
ดนตรีสากล(ศป.บ.)
นิติศาสตร์(น.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาโท(รป.ม.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปริญญาโท(ศศ.ม.)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์(ศศ.ม.)

แบบรายงานประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรสาขาวิชา
กำหนดการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน
ตัวอย่างรายการหลักฐานรายงานประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
 
แผนกลยุทธ์ปี 2558
แผนกลยุทธ์ปี 2557
แผนกลยุทธ์ปี 2556
   
 
  แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
HACKED BY ~R3CAPTCHA ID~ FROM SECURITY CYBER ART


ผลการโหวด | สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

You are visitor
my widget for counting
Start date begin
10/08/2015

 

 

 

 
  ขอเชิญร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อเรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม "วันมนุษยศาสตร์วิชาการ 60" ในวันพุธที่ 25 มกราคา 2560
จากเดิม หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ย้ายไปจัดที่
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแทน

 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ขอเชิญร่วมงาน "วันมนุษยศาสตร์วิชาการ 60" ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
พบกับนิทรรศการ การแข่งขันทางวิชาการ และร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัลฟรีมากมาย
ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

คณะจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๕
ทุน ทุนละ๕,๐๐๐บาท(ห้าพันบาทถ้วน) อาจารย์ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถส่งแบบเสนอขอรับ
ทุนตามรายละเอียดที่คณะกำหนดดาวน์โหลดเอกสาร File Word / File PDF

....ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..ท๊๋สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์....

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มี 3 ไฟล์ ==> File1 / File2 / File3
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ฝึกงานและศึกษาระยะสั้นในกลุ่มประเทศอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ 2559 มี 2 ไฟล์ ==> File1 / File2

 ::: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิกที่นี่ :::

ฉบับที่ 6
14 กันยายน 2559

ฉบับที่ 5
7 กันยายน 2559

ฉบับที่ 4
31 สิงหาคม 2559
ฉบับที่ 14
24 สิงหาคม 2559
::: อ่านจดหมายข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่ :::
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีเปิดอาคารใหม่และสงกรานต์
คมส. 59

สงกรานต์ลาน "บิบูล59"

กิจกรรมวันประดับดาว
23 มีนาคม 2559

ตอนรับนักศึกษาวิชาภาษาไทย
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
23 มีนาคม 2559

::: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ :::
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา เอี่ยมสอาด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราช

  Copyright©2015 Huso Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.