ภาษาอังกฤษธุรกิจ(ศศ.บ.)
ภาษาไทย(ศศ.บ.)
ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
ภาษาจีน(ศศ.บ.)
ภาษาญี่ปุ่น(ศศ.บ.)
การพัฒนาชุมชน(ศศ.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
รัฐศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์(ศศ.บ.)
ดนตรีสากล(ศป.บ.)
นิติศาสตร์(น.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาโท(รป.ม.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปริญญาโท(ศศ.ม.)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์(ศศ.ม.)

แบบรายงานประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรสาขาวิชา
กำหนดการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน
ตัวอย่างรายการหลักฐานรายงานประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
 
แผนกลยุทธ์ปี 2558
แผนกลยุทธ์ปี 2557
แผนกลยุทธ์ปี 2556
   
 
  แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
Hacked By Penikung1ndeX

12
12
12
12
12

ผลการโหวด | สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

You are visitor
my widget for counting
Start date begin
10/08/2015

 

 

 

 
  ขอเชิญร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อเรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม "วันมนุษยศาสตร์วิชาการ 60" ในวันพุธที่ 25 มกราคา 2560
จากเดิม หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ย้ายไปจัดที่
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแทน

 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ขอเชิญร่วมงาน "วันมนุษยศาสตร์วิชาการ 60" ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
พบกับนิทรรศการ การแข่งขันทางวิชาการ และร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัลฟรีมากมาย
ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

คณะจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๕
ทุน ทุนละ๕,๐๐๐บาท(ห้าพันบาทถ้วน) อาจารย์ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถส่งแบบเสนอขอรับ
ทุนตามรายละเอียดที่คณะกำหนดดาวน์โหลดเอกสาร File Word / File PDF

....ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..ท๊๋สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์....

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มี 3 ไฟล์ ==> File1 / File2 / File3
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ฝึกงานและศึกษาระยะสั้นในกลุ่มประเทศอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ 2559 มี 2 ไฟล์ ==> File1 / File2

 ::: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิกที่นี่ :::

ฉบับที่ 6
14 กันยายน 2559

ฉบับที่ 5
7 กันยายน 2559

ฉบับที่ 4
31 สิงหาคม 2559
ฉบับที่ 14
24 สิงหาคม 2559
::: อ่านจดหมายข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่ :::
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีเปิดอาคารใหม่และสงกรานต์
คมส. 59

สงกรานต์ลาน "บิบูล59"

กิจกรรมวันประดับดาว
23 มีนาคม 2559

ตอนรับนักศึกษาวิชาภาษาไทย
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
23 มีนาคม 2559

::: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ :::
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา เอี่ยมสอาด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราช

  Copyright©2015 Huso Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.