ภาษาอังกฤษธุรกิจ(ศศ.บ.)
ภาษาไทย(ศศ.บ.)
ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
ภาษาจีน(ศศ.บ.)
ภาษาญี่ปุ่น(ศศ.บ.)
การพัฒนาชุมชน(ศศ.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
รัฐศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์(ศศ.บ.)
ดนตรีสากล(ศป.บ.)
นิติศาสตร์(น.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาโท(รป.ม.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปริญญาโท(ศศ.ม.)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์(ศศ.ม.)

แบบรายงานประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรสาขาวิชา
กำหนดการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน
ตัวอย่างรายการหลักฐานรายงานประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
 
แผนกลยุทธ์ปี 2558
แผนกลยุทธ์ปี 2557
แผนกลยุทธ์ปี 2556
   
 
  แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
HACKED BY ~R3CAPTCHA ID~ FROM SECURITY CYBER ART


ผลการโหวด | สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

You are visitor
my widget for counting
Start date begin
10/08/2015

 

 

 

 
-

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตใหม่ทุกท่านร่วมกรอกข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Click...เพื่อกรอกแบบสอบถาม...ตรงนี้

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

ขอเรียนเชิญผู้ใช้บัณฑิตกรอกข้อมูล "แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะ
ของบัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559
Click....ลิ้งค์ด้านล่าง

-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน
-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

คณะจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๕
ทุน ทุนละ๕,๐๐๐บาท(ห้าพันบาทถ้วน) อาจารย์ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถส่งแบบเสนอขอรับ
ทุนตามรายละเอียดที่คณะกำหนดดาวน์โหลดเอกสาร File Word / File PDF

....ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..ท๊๋สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์....

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มี 3 ไฟล์ ==> File1 / File2 / File3
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ฝึกงานและศึกษาระยะสั้นในกลุ่มประเทศอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ 2559 มี 2 ไฟล์ ==> File1 / File2

 

ฉบับที่ 36
3 พฤษภาคม 2560

ฉบับที่ 35
26 เมษายน 260

ฉบับที่ 34
20 เมษายน 2560
ฉบับที่ 33
12 เมษายน 2560
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการจัดทำแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ปี 60

15 มิ.ย. 60

ปัจฉิมนิเทศ ปี 60
8 พ.ค. 60

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
"วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตร
/อนุสิทธิบัตรได้"

21 เม.ย. 60

โครงการรู้รักษ์วัฒนธรรม
สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2560

11 เม.ย. 60

::: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ :::
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา เอี่ยมสอาด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราช

  Copyright©2015 Huso Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.