Deprecated: Function session_register() is deprecated in /usr/home/huso/public_html/2015/abouts.php on line 30
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลสงคราม : Faculty of Humanities and Social Sciences Pibulsongkram Rajabhat University
   


 

เกี่ยวกับคณะมนุษย์
ประวัติความเป็นมาของคณะมนุษย์ฯ
ชื่อหน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม
ที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
โทรศัพท์ : 0-5526-7087 โทรสาร : 0-5526-7087ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
พศ.2469

และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม ได้ช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาบริการวิชาการทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ นำความรู้ ได้แก่ สำนักงานคณบดี ศูนย์ภาษา ศูนย์ศิลปะการแสดง ศูนย์ดนตรี และศูนย์ฝรั่งเศสสัมพันธ์เพื่อชุมชนหน่วยงานสนับสนุนดังกล่าวสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต ๑ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกจากภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังมีหน่วยงานสนับสนุนภารกิจให้สำเร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ๑สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษ และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ และเปิดสอนเพิ่มอีก ๑ สาขาวิชา ในโครงการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงกลาโหม เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ คณะได้ทำโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต ๑ สาขาวิชา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็นวิชาเอก ๓ วิชา ได้แก่ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น วิชาเอกบริหารจัดการภาครัฐ วิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมและกฎหมายสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อีก ๑ สาขาวิชา รวม ๘ สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ๑ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต ๖ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะได้ทำความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น และ เปิดสอนวิชาโท ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีนใน ปี พ.ศ.๒๕๔๗ เปิดสอนโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ใน ปี พ.ศ.๒๕๔๖ เปิดสอนโปรแกรมวิชาดนตรีสากล ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ใน ปี พ.ศ.๒๕๔๔ เปิดสอนโปรแกรมวิชาดนตรี (แขนงวิชาดนตรีสากล) ระดับอนุปริญญา ใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดสอนโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปศาสตร์ก็จะจัดเป็นกลุ่มวิชา เช่น กลุ่มวิชาสังคม กลุ่มวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นต้นส่วนโปรแกรมวิชาอื่นๆ ได้เปิดสอนมาจนปัจจุบัน อาจารย์ที่ไม่ได้สังกัดโปรแกรมวิชาใด (โปรแกรมวัฒนธรรมศึกษา เปิดสอน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ เปิดได้ ๔ รุ่น ก็ไม่เปิดสอนอีก) ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาไทย บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา โดยแบ่งออกเป็นคณะ และโปรแกรมวิชา ผู้บริหารของคณะ เรียกว่า คณบดี ผู้บริหารโปรแกรมวิชา เรียกว่าประธานโปรแกรม โปรแกรมวิชาที่เปิดสอนมีดังนี้ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ภาษาอังกฤษ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สถาบันได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงาน สาขาวิชาศิลปะศาสตรขึ้นในสาขาวิชาอื่นได้ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี ใน ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูให้สามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการเมือง บรรณารักษศาสตร์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ในขณะนั้นทุกคณะผลิตบัณฑิตในสาขาครุศาสตรบัณฑิต เท่านั้นภาควิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีภาควิชาต่างๆ ดังนี้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ใน ปี พ.ศ.๒๕๒๔ เปิดสอน ๕ วิชาเอก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เริ่มเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยเป็นวิชาแรก ต่อมาจึงเปิดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ วุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ใน ปี พ.ศ.๒๕๑๙ สภาการฝึกหัดครูประกาศใช้หลักสูตรการฝึกหัดครูฉบับใหม่ ผู้บริหารของคณะเรียกว่า หัวหน้าคณะ ผู้บริหารภาควิชาเรียกว่า หัวหน้าภาคในวิทยาลัยครูต่างๆ ทั่วประเทศ วิทยาลัยครูได้แบ่งส่วนการบริหารงานภายในโดยแยกเป็นคณะวิชา จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาการของคณะมนุษย์ฯ คณะวิชาประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ ใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีสภาการฝึกหัดครูทำหน้าที่กำหนดนโยบายและควบคุมการบริหารงานใน ปี พ.ศ.๒๕๑๗ เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทยพัฒนาการใน ปี พ.ศ.๒๕๐๓ โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงครามได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม เปิดสอนถึงระดับการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงมาเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม และได้เปิดรับนักศึกษาแบบสหศึกษามาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพิษณุโลกดังนั้น ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๙ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูจึงแยกจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีและได้มาวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ ต่อมาทางราชการยกอาคารสถานที่ที่สร้างใหม่นี้ให้แก่โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู ตั้งอยู่ถนนวังจันทน์ คนละฝั่งแม่น้ำกับโรงเรียนเก่า (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในปัจจุบัน) ได้อนุมัติเงินจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้สร้างโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีใหม่ ในปีพ.ศ.๒๔๙๘ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นใน ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งกรมการฝึกหัดครูขึ้นที่โรงเรียนเฉลิม ขวัญสตรีใน ปี พ.ศ.๒๔๗๖ กระทรวงธรรมการได้ให้เปิดสอนระดับฝึกหัดครูมูลหญิงขึ้นเป็นการผลิตครูชายทั้งสิ้นต่อมาทางราชการสั่งยุบในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ การผลิตครูในช่วงแรกที่กล่าวมานี้ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. โรงเรียนพิษณุโลกวิทยายนนี้ สมเด็จพระบรมราชินีเสด็จมาเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๗๐ โรงเรียนพิษณุวิทยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ พร้อมด้วยพระราชทานนามโรงเรียนว่า ขึ้นในที่ดินพระราชวังจันทน์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และเงินบริจาคของพ่อค้าประชาชนเพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูประจำมณฑลใน ปีพ.ศ.๒๔๖๙ พิษณุโลกได้รับงบประมาณจากกระทรวงธรรมการ

พ.ศ.2503 วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
พ.ศ.2517 เปิดสอนปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทยเป็นปีแรก
พ.ศ.2517 มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และแบ่งส่วนราชการ
พ.ศ.2548 ภายในเป็นคณะวิชา 3 คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ถือกำเนิดใน พ.ศ.นี้

 
วัตถุประสงค์

ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. ประชาชนและผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในท้องถิ่นได้รับโอกาสพัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ
2. มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่ท้องถิ่นและสากล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น และเครือข่ายมีโอกาสในการพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมและมีผลงานสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
4. มีการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5. มีการบริหารจัดการที่ดี

 
ภาระกิจ

ภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แยกออกเป็น 2 ด้าน คือ

1. ภารกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
ของคณะการปรับปรุงและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำหรับในด้านนี้จะปรากฏอยู่ในสรุปรายงานประจำปีในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งตามมาตรา 7 จากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ที่กำหนดให้ปฏิบัติภารกิจครอบคลุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

2. ภารกิจผลิตบัณฑิตให้กับสถาบัน
ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาของคณะและของสถาบัน

- คณะกรรมการสาขาวิชา มีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาให้เป็นไปตามนโยบายระดับปริญญาโท
- คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาระดับคณะ มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานด้านการศึกษาสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมีคณะกรรมการควบคุมดูแลอยู่ 2 ระดับ คือซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิต จากสำนักงานบัณฑิตศึกษา โดยมอบให้คณะดำเนินการจัดการเรียนการสอน

1. เปิดสอนระดับปริญญาตรีและอนุปริญญา สาขาศิลปศาสตร์ 7 โปรแกรมวิชา 
ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบงานด้านวิชาการใน 4 ประเด็นหลัก คือ

2. ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ผลิตบัณฑิตโดยสอนทางด้านเนื้อหาวิชาเอก 
- โปรแกรมวิชาดนตรี(แขนงวิชาดนตรีสากล)
- โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาตร์และสารนิเทศศาสตร์
- โปรแกรมวิชาภาษาไทย
- โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
- โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
- โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน

3. ร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป รับผิดชอบบริหารงานวิชาการศึกษา
- โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
- โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
- โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
- โปรแกรมวิชาภาษาไทยให้กับโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ดังนี้

4. การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงการบริหารงาน

- ความจริงของชีวิต
- สุนทรียภาพของชีวิต
- วิถีโลก
- วิถีไทย
- ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นทั่วไป 8 รายวิชา จาก 9 รายวิชา

 
 
 
  Copyright©2015 Huso Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.