ภาษาอังกฤษธุรกิจ(ศศ.บ.)
ภาษาไทย(ศศ.บ.)
ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
ภาษาจีน(ศศ.บ.)
ภาษาญี่ปุ่น(ศศ.บ.)
การพัฒนาชุมชน(ศศ.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
รัฐศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์(ศศ.บ.)
ดนตรีสากล(ศป.บ.)
นิติศาสตร์(น.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาโท(รป.ม.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปริญญาโท(ศศ.ม.)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์(ศศ.ม.)

แบบรายงานประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรสาขาวิชา
กำหนดการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน
ตัวอย่างรายการหลักฐานรายงานประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
 
แผนกลยุทธ์ปี 2558
แผนกลยุทธ์ปี 2557
แผนกลยุทธ์ปี 2556
   
 
  แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
Hacked By Penikung1ndeX

12
12
12
12
12

ผลการโหวด | สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

You are visitor
my widget for counting
Start date begin
10/08/2015

 

 

 

 
-

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตใหม่ทุกท่านร่วมกรอกข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Click...เพื่อกรอกแบบสอบถาม...ตรงนี้

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

ขอเรียนเชิญผู้ใช้บัณฑิตกรอกข้อมูล "แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะ
ของบัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559
Click....ลิ้งค์ด้านล่าง

-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน
-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

คณะจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๕
ทุน ทุนละ๕,๐๐๐บาท(ห้าพันบาทถ้วน) อาจารย์ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถส่งแบบเสนอขอรับ
ทุนตามรายละเอียดที่คณะกำหนดดาวน์โหลดเอกสาร File Word / File PDF

....ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..ท๊๋สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์....

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มี 3 ไฟล์ ==> File1 / File2 / File3
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ฝึกงานและศึกษาระยะสั้นในกลุ่มประเทศอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ 2559 มี 2 ไฟล์ ==> File1 / File2

 

ฉบับที่ 36
3 พฤษภาคม 2560

ฉบับที่ 35
26 เมษายน 260

ฉบับที่ 34
20 เมษายน 2560
ฉบับที่ 33
12 เมษายน 2560
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการจัดทำแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ปี 60

15 มิ.ย. 60

ปัจฉิมนิเทศ ปี 60
8 พ.ค. 60

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
"วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตร
/อนุสิทธิบัตรได้"

21 เม.ย. 60

โครงการรู้รักษ์วัฒนธรรม
สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2560

11 เม.ย. 60

::: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ :::
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา เอี่ยมสอาด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราช

  Copyright©2015 Huso Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.