ภาษาอังกฤษธุรกิจ(ศศ.บ.)
ภาษาไทย(ศศ.บ.)
ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
ภาษาจีน(ศศ.บ.)
ภาษาญี่ปุ่น(ศศ.บ.)
การพัฒนาชุมชน(ศศ.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
รัฐศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์(ศศ.บ.)
ดนตรีสากล(ศป.บ.)
นิติศาสตร์(น.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาโท(รป.ม.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปริญญาโท(ศศ.ม.)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์(ศศ.ม.)

แบบรายงานประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรสาขาวิชา
กำหนดการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน
ตัวอย่างรายการหลักฐานรายงานประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
 
แผนกลยุทธ์ปี 2558
แผนกลยุทธ์ปี 2557
แผนกลยุทธ์ปี 2556
   
 
  แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
Hacked By firehackturk/TÜRKHACKTEAM.ORG

Hacked by firehacktu
Hacked by FİREHACKTU

ผลการโหวด | สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

You are visitor
my widget for counting
Start date begin
10/08/2015

 

 

 

 
-

ขอเรียนเชิญผู้ใช้บัณฑิตกรอกข้อมูล "แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะ
ของบัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559
Click....ลิ้งค์ด้านล่าง

-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน
-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
-
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
ขอเรียนเชิญร่วมงานโครงการ Open House "สังคมวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา"
ณ เวลา 8.30 -16.30 น. วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลาแก้ว)
พบกับกิจกรรม
  การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ตามรอยพ่อ...อยู่อย่างพอเพียง”
โดย พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3

  เสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณพรพิมล วรดิลก ที่ปรึกษา กิจกรรมพิเศษ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศาสตร์ของนักศึกษา
  การประกวดโมเดล พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
  นิทรรศการต่างๆ จากหลักสูตรสาขาวิชาสายสังคมศาสตร์และหน่วยงานภายนอก
  จัดจำหน่ายอาหาร 4 ภาค จากนักศึกษาสายสังคมศาสตร์
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ขอเชิญร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อเรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม "วันมนุษยศาสตร์วิชาการ 60" ในวันพุธที่ 25 มกราคา 2560
จากเดิม หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ย้ายไปจัดที่
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแทน

 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ขอเชิญร่วมงาน "วันมนุษยศาสตร์วิชาการ 60" ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
พบกับนิทรรศการ การแข่งขันทางวิชาการ และร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัลฟรีมากมาย
ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

คณะจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๕
ทุน ทุนละ๕,๐๐๐บาท(ห้าพันบาทถ้วน) อาจารย์ที่ประสงค์จะขอรับทุนสามารถส่งแบบเสนอขอรับ
ทุนตามรายละเอียดที่คณะกำหนดดาวน์โหลดเอกสาร File Word / File PDF

....ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..ท๊๋สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์....

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มี 3 ไฟล์ ==> File1 / File2 / File3
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ฝึกงานและศึกษาระยะสั้นในกลุ่มประเทศอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ 2559 มี 2 ไฟล์ ==> File1 / File2

 

ฉบับที่ 33
12 เมษายน 2560

ฉบับที่ 32
5 เมษายน 260

ฉบับที่ 31
29 มีนาคม 2560
ฉบับที่ 30
22 มีนาคม 2560
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการรู้รักษ์วัฒนธรรม
สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2560

11 เม.ย. 60

โครงการรักษ์สุขภาพ
และการแข่งขันกีฬา
เพื่อความสามัคคี

22 มี.ค. 60

โครงการ
นำร่องการออกแบบการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้

17 มี.ค. 60

เชิดชูเกียรตินักศึกษา
(พิธีประดับดาว)
ประจำปี 2560
8 มี.ค. 60

::: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ :::
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา เอี่ยมสอาด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราช

  Copyright©2015 Huso Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.